Podsumowanie XXVIII Sympozjum – Zakopane, 20-22.06.2022 r.

Tegoroczne Sympozjum już na nami. Po raz kolejny mieliśmy przyjemność spotkać się w gronie naukowców reprezentujących nauki społeczne, którym idee związane z polską edukacją są niezmiennie bliskie. Uczestnicy tegorocznego  Sympozjum z wielką atencją odnieśli się do zagadnień dotyczących teorii i praktyki pedagogicznej podejmując próby wskazania potrzeb i możliwości kształtowania tego, co określamy mianem „edukacji jutra”.

Wykład wprowadzający na tegorocznym Sympozjum wygłosił prof. zw. dr hab. dr h.c. Bogusław Śliwerski, przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN.

W sesjach plenarnych szanowni prelegenci zwrócili uwagę na główne trendy i problemy współczesnej pedagogiki wytyczając pole do rozważań prowadzonych w dyskusjach panelowych.

Tematyka dyskusji objęła następujące obszary:

 1. Główne cele, zadania, treści, metody, formy i środki edukacji na wszystkich szczeblach szkolnych: stan aktualny i potrzeby zmian.
 2. Procesy wychowania oraz kształcenia dzieci i młodzieży: wzmacnianie zjawisk korzystnych oraz zmniejszanie nasilenia zjawisk szkodliwych.
 3. Stan i uwarunkowania funkcjonowania głównych podmiotów procesów edukacyjnych: nauczycieli, uczniów, rodziców. Pożądane kierunki zmian.

W swoich podsumowaniach przewodniczący paneli zwrócili uwagę na niezwykle owocną wymianę spostrzeżeń, refleksji, wynikającą z zaproponowanych  przez referentów tematów, które w ramach poszczególnych  dyskusji wzbogaciły posiadane już zawodowe doświadczenie wszystkich uczestników. Ponadto, każde wystąpienie wywoływało refleksję i żywą dyskusję ukierunkowaną na praktyczny walor przedstawianych zagadnień.

Mimo wielkiej różnorodności poruszanych zagadnień i problemów, konkluzje z nich wynikające były zbieżne i dotyczyły nie najlepszej kondycji polskiej szkoły. Uznano, że wskazywane przez prelegentów działania innowacyjne pedagogów-pasjonatów ukierunkowane na unowocześnianie edukacji wymagają zastosowań systemowych. Przyczynia się do tego potrzeba znacznego zwiększenia indywidualizacji kształcenia, polegającej na dostrzeganiu odrębności, predyspozycji i potrzeb każdego ucznia oraz kształtowanie właściwych relacji interpersonalnych, umiejętności współdziałania i wzajemnego szacunku.

Warto dodać, że jak co roku, Sympozjum towarzyszyła wspaniała atmosfera, którą tworzą jego uczestnicy, i która m.in. dzięki możliwości bezpośredniego spotkania u podnóża Tatr po długim okresie pandemii, w połączeniu z góralskim folklorem i możliwością wędrówki po tatrzańskich szlakach, obok walorów naukowych, stanowi niewątpliwy atut wydarzenia.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i aktywny udział w budowaniu naukowego i społecznego klimatu Sympozjum, sprzyjającego wymianie myśli i wzajemnej współpracy.

Zapraszamy do udziału w XXIX Tatrzańskim Sympozjum Naukowym.

Komunikat 3

Szanowni Państwo!

Uprzejmie przypominamy, że zbliża się termin (tj. do 15 kwietnia 2022 r.) zakończenia  przyjmowania artykułów do monografii naukowej jaka zostanie wydana na  XXVIII Tatrzańskie Sympozjum Naukowe Edukacja jutra w Zakopanem.

Nadal możliwym jest zgłoszenie udziału w Sympozjum oraz przesyłanie artykułów do czasopism naukowych jakie są dedykowane dla Uczestników Sympozjum.

Inne możliwości publikowania

Istnieje możliwość publikowania w innych czasopismach umieszczonych w Wykazie czasopism naukowych MEiN:

 • Czasopismo Polska Myśl Pedagogiczna (ISSN: 2450-4572, 2450-4564)
  100 pkt w Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów konferencyjnych MEiN: https://www.ejournals.eu/PMP/
 • Czasopismo International Journal of Special Education (ISSN: 0827-3383, 1917-7844) –70 pkt w Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów konferencyjnych MEiN: http://www.internationalsped.com/
 • Czasopismo Security and Defense Quarterly (ISSN 2300-8741; eISSN 2544-994X) –70 pkt w Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów konferencyjnych MEiN: https://securityanddefence.pl/
 • Czasopismo Turyzm/Tourism (ISSN: 0867-5856, 2080-6922) – 40 pkt w Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów konferencyjnych MEiN: https://czasopisma.uni.lodz.pl/tourism/editorial_instructions
 • Czasopismo Kultura Przemiany Edukacja (ISSN 23000-9888) – 40 pkt w Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów konferencyjnych MEiN: https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1933
 • Kwartalnik naukowy EDUKACJA (ISSN: 0239-6858, e-ISSN: 2449-8998) – 40 pkt w Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów konferencyjnych MEiN: http://www.edukacja.ibe.edu.pl/pl/

Termin składania artykułów do powyżej wymienionych czasopism jest niezależny od terminu organizacji Sympozjum.

Czas publikacji artykułu zależy wyłącznie od planów wydawniczych redakcji danego czasopism.

Komunikat 2

Uprzejmie przypominamy że zbliża się termin zakończenia przyjmowania zgłoszeń na
XXVIII Tatrzańskie Sympozjum Naukowe Edukacja jutra w Zakopanem.

W związku z trudną sytuacją związaną z pandemią oraz wojną w Ukrainie
przedłużamy termin zgłoszeń na Sympozjum
do czasu Świąt Wielkanocnych tj. do 15 kwietnia 2022 r.

Formularz zgłoszenia udziału w XXVIII Tatrzańskim Sympozjum Naukowym
do pobrania TUTAJ

Przewodniczący
Komitetu Naukowego XXVIII TSN
Prof. zw. dr hab. Stanisław Palka 

Przewodniczący
Komitetu Organizacyjnego XXVIII TSN
Dr hab. Piotr Oleśniewicz, prof. WSH 

XXV Tatrzańskie Sympozjum Naukowe

Założenia i obszary tematyczne XXV Sympozjum

Podstawowym celem Jubileuszowego XXV Tatrzańskiego Sympozjum Naukowego było prowadzenie rozważań na temat naczelny: „Możliwości wyzwalania potencjału dydaktyczno-wychowawczego Edukacji jutra”.

Edukacja obejmuje procesy kształcenia (nauczania i wychowania umysłowego), wychowania (moralnego, estetycznego, zdrowotnego), opieki, animacji społecznej, profilaktyki obejmującej dzieci, młodzież i dorosłych. Kluczowymi składnikami edukacji są kształcenie i wychowanie. Mają one duży potencjał, który można wyzwalać w przyszłości, a są nim wartości, z których wywodzone są cele i zadania edukacyjne, przede wszystkim klasyczna triada wartości naczelnych:

 • PRAWDY (m.in. wiedzy prawdziwej, mądrości, myślenia krytycznego, myślenia twórczego),
 • DOBRA (np. wolności, demokracji, sprawiedliwości, współdziałania, solidarności),
 • PIĘKNA (w tym: przeżyć estetycznych, postaw twórczych, zdrowia, sprawności fizycznej).

Jednak w życiu jednostkowym i zbiorowym występują także antywartości, takie jak: fałsz, zło, brzydota, i ich pochodne, m.in. niesprawiedliwość, autorytaryzm, zaburzenia w zachowaniu uczniów i wychowanków, przemoc w szkole i poza nią. W edukacji jutra pożądane będzie zarówno wyzwalanie wartości, jak i przeciwdziałanie antywartościom, ograniczanie ich występowania. W związku z powyższym w trakcie Sympozjum ważnym było:

 1. Podjęcie tematyki związanej z: 1) celami i zadaniami edukacji jutra; 2) procesami kształcenia, wychowania, opieki, animacji społecznej, profilaktyki; 3) efektywnością tych procesów; 4) z podmiotami edukacji (przede wszystkim nauczycielami, wychowawcami, uczniami, wychowankami, rodzicami); 5) uwarunkowaniami efektów tych procesów.
 2. Nawiązanie do wiedzy z aktualnych polskich badań empirycznych nad edukacją, w tym do badań diagnostycznych, wyjaśniających oraz do badań eksperymentalnych, a także nawiązanie do doświadczeń praktycznych, do innowacji pedagogicznych.
 3. Nawiązanie do wiedzy z badań historycznych i badań porównawczych.
 4. Nawiązanie do wiedzy z badań z nauk pokrewnych dla pedagogiki – głównie z nauk filozoficznych, psychologicznych, socjologicznych.

W toku Sympozjum istotne było rozwinięcie zagadnienia przygotowywania nauczycieli i wychowawców do edukacji jutra (kształcenia, dokształcania, samokształcenia), nie tylko w zakresie efektywnych sposobów prowadzenia procesów edukacyjnych, lecz także – co dziś jest coraz ważniejsze – do:

 1. umiejętnego reagowania na: agresję uczniów i wychowanków, uzależnienia dzieci i młodzieży, ich zachowania ryzykowne, jak również na cyberprzemoc;
 2. celnego prowadzenia kształcenia i wychowania uczniów z defektami rozwojowymi (fizycznymi i psychicznymi), uczniów i wychowanków z niepełnosprawnościami oraz przejawiających zaburzenia w zachowaniu.

prof. dr hab. Stanisław Palka
Przewodniczący Komitetu Naukowego XXV TSN

XXIV Tatrzańskie Sympozjum Naukowe

Problematyka seminarium obejmowała:

 • wartości, cele, zadania  edukacji jutra w zakresie wychowania, kształcenia, opieki, animacji, profilaktyki. Prognozowanie rozwoju edukacji jutra. Projekty zmian edukacji w skali makro i mikro.
 • diagnozowanie, wyjaśnianie, rozumienie, interpretowanie składników współczesnej edukacji (procesów i funkcjonowania podmiotów) od wychowania przedszkolnego do studiów doktoranckich – przesłania na przyszłość.
 • pozytywne i negatywne uwarunkowania procesów edukacji, formalne i nieformalne oraz wewnętrzne i zewnętrzne składniki uwarunkowań – przesłania na przyszłość.
 • wiedza z doświadczeń i badań pedagogicznych (historycznych, porównawczych) oraz z innych (pozapedagogicznych) nauk w analizie współczesnej edukacji – przesłania na przyszłość.
 • zmienianie edukacji: eksperymenty pedagogiczne, próby eksperymentalne, badania w działaniu, innowacje pedagogiczne (treściowe, metodyczne, organizacyjne) – z myślą o edukacji jutra.

XXII Tatrzańskie Sympozjum Naukowe

Problematyka seminarium obejmowała:

 1. Metodologiczne problemy badań edukacyjnych.
 2. Polityka edukacyjna.
 3. Uwarunkowania edukacji.
 4. Aksjologiczne i teleologiczne problemy edukacji jutra.
 5. Jakość kształcenia i niepowodzenia szkolne. Podstawa programowa a wymagania edukacji jutra. Ewaluacja postępów w nauce uczniów i studentów.
 6. Zagrożenia wychowawcze wyzwaniem dla szkoły jutra.
 7. Wychowanie przedszkolne, wczesnoszkolne i szkolne w perspektywie jutra.
 8. Edukacja spersonalizowana. Szkoły rodzinne.
 9. Różnorodność (w aspekcie płci, wieku, rasy, wyznania, pochodzenia…) wyzwaniem dla edukacji jutra.
 10. Liderzy edukacji szkolnej. Autorytet w edukacji.
 11. Czas jako wartość oraz jego organizacja i spędzanie. Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne w edukacji jutra.
 12. Potrzeba aksjologii na studiach pedagogicznych.
 13. Rola dydaktyki w edukacji i naukach o niej.
 14. Edukacja a nowe technologie i formy kształcenia (e-learning, uczenie się przez całe życie). Innowacje w edukacji.
 15. Kapitał ludzki a edukacja jutra. Aktualne i perspektywiczne problemy edukacji pro-zawodowej i zawodowej.
 16. Emigracja zarobkowa młodych Polaków i jej skutki.
 17. Istota uniwersytetu, jego tożsamość, etos, misja i dziedzictwo. Uczelnie niepubliczne w poszukiwaniu tożsamości.
 18. Podstawy prawne szkolnictwa wyższego.
 19. Efekty kształcenia, Krajowe Ramy Kwalifikacji i problematyka parametryzacji w szkolnictwie wyższym.
 20. Oświata dorosłych. Kształcenie ustawiczne. Uniwersytet Trzeciego Wieku.
 21. Tradycja i nowoczesność w edukacji i naukach o niej.
 22. Rola harcerstwa w wychowaniu młodzieży.
 23. Współczesna rodzina w perspektywie wyzwań i zagrożeń. Edukacja prorodzinna.
 24. Nauka, wiedza i wiara w kontekście edukacji jutra.
 25. Pamięć, Ojczyzna, patriotyzm, tożsamość i dziedzictwo narodowe w edukacji jutra.
 26. Kultura fizyczna (wychowanie fizyczne, sport, krajoznawstwo, turystyka, rekreacja) i wychowanie zdrowotne w edukacji jutra.

HUMANITAS Pedagogika i Psychologia

dawniej:  Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika

Za artykuł zamieszczony w czasopiśmie HUMANITAS Pedagogika i Psychologia, zgodnie z punktacją określoną w Wykazie czasopism naukowych MEiN, Autor otrzymuje 40 pkt.

Numery, których wydanie zostało zaplanowane na dany rok kalendarzowy, ukazują się  w drugiej połowie roku.

Informacje dotyczące czasopisma, w tym informacje niezbędne do poprawnego przygotowania artykułu (tj. tematyczny zakres zainteresowań, wymagania dotyczące konstruowania artykułu, wymagania redakcyjne) oraz wewnętrzna procedura dotycząca prac wydawniczych (od zgłoszenia artykułu do jego publikacji), znajdują się na stronie internetowej:
https://humanitas-pedagogika.publisherspanel.com/

Artykuły do czasopisma prosimy zgłaszać wyłącznie za pomocą panelu redakcyjnego czasopisma dostępnego na stronie:
https://editors.publisherspanel.com/ppanel/index.

W ramach patronatu medialnego czasopisma nad Tatrzańskim Sympozjum Naukowym Edukacja jutra, do prac redakcyjnych mogą być kierowane teksty, które:

 • obejmują tematykę zgodną z linią przyjętą w czasopiśmie,
 • są przygotowane zgodnie z wymaganiami opisanymi na stronach internetowych czasopisma,
 • zostaną przesłane w terminie,
 • uzyskają dwie pozytywne recenzje wydawnicze.