Opis warunków służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie projektu

Projekt „XXIX Tatrzańskie Sympozjum Naukowe Edukacja Jutra” dotyczy organizacji wydarzenia w formie sympozjum naukowego. Wnioskodawca zobowiązuje się w zakresie projektu zapewnić dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami w wymiarze architektonicznym, cyfrowym oraz informacyjno-komunikacyjnym. Poszczególne zadania w ramach projektu realizowane będą zgodnie z zasadą uniwersalnego projektowania opartego na ośmiu regułach:
1. użyteczność dla osób o różnej sprawności,
2. elastyczność w użytkowaniu,
3. proste i intuicyjne użytkowanie,
4. czytelna informacja,
5. tolerancja na błędy,
6. wygodne użytkowanie bez wysiłku,
7. wielkość i przestrzeń odpowiednia dla dostępu i użytkowania,
8. percepcja równości.

I. Dostępność architektoniczna – sympozjum organizowane jest w Ośrodku Konferencyjno Wypoczynkowym „HYRNY” w Zakopanem (ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 20):
1. Blisko wejścia głównego do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
2. Przy wejściu do budynku znajduje się podjazd dla wózków.
3. Recepcja i hotelowa restauracja znajdują się na parterze. Budynek wyposażony jest w windę umożliwiającą dojazd na wyższe piętra.
4. W budynku dostępne są toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

II. Dostępność cyfrowa:
1. Wszystkie najważniejsze informacje dotyczące projektu i samej konferencji będą zamieszczane na stronie internetowej zgodnej z wytycznymi WCAG.
2. Całe wydarzenie będzie transmitowane na żywo, dzięki czemu będą mogły wziąć w nim udział również osoby, które z różnych powodów nie będą mogły uczestniczyć w konferencji
osobiście.

III. Dostępność informacyjno-komunikacyjna:
1. W budynku hotelu na parterze znajdować się będzie biuro sympozjum, gdzie przez cały czas trwania wydarzenia będą dostępne osoby, których zadaniem będzie udzielanie wszystkich niezbędnych informacji organizacyjnych uczestnikom sympozjum, i którzy będą przyjmować zgłoszenia w zakresie specjalnych potrzeb.
2. W budynku hotelu będą znajdować się plakaty/plansze informujące, gdzie odbywają się obrady i poszczególne panele, a także gdzie zlokalizowane jest biuro sympozjum, recepcja, restauracja, widna i toaleta.
3. Każdy uczestnik sympozjum otrzyma szczegółowy program wraz ze wskazaniem lokalizacji – część materiałów zostanie przygotowana z powiększoną czcionką.
4. W razie konieczności będzie możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

W przypadku pojawienia się w projekcie osób ze szczególnymi potrzebami Wykonawca, w zależności od konkretnych potrzeb, może zastosować MECHANIZM RACJONALNYCH USPRAWNIEŃ.

Źródło: ZAŁĄCZNIK nr 4 do umowy nr DNK/SN/549927/2022

Wszelkie specjalne potrzeby uczestników konferencji, nie uwzględnione w powyższych punktach, prosimy zgłaszać telefonicznie u organizatorów pod numerem 603 631 550.