Galeria XXIX TSN – 2023 r.

Podsumowanie XXIX Sympozjum – Zakopane, 12-14.06.2023 r.

XXIX Tatrzańskie Sympozjum Naukowe już za nami. W tegorocznym Sympozjum wzięło udział prawie 100 uczestników reprezentujących ośrodki naukowe z całego kraju oraz instytucje, którym bliskie są problemy współczesnej edukacji.

Uczestnicy XXIX Tatrzańskiego Sympozjum Naukowego dokonali analizy obecnego stanu edukacji w jej różnych odsłonach. W trakcie obrad starali się nakreślić główne kierunki rozwoju kształcenia na wszystkich poziomach, biorąc pod uwagę uzyskane wyniki badań oraz zachodzące zmiany społeczne. Szczególnie dużo miejsca zajęły dyskusje nad polityką edukacyjną i jej wpływem na kształt systemu edukacji.

Wykład wprowadzający na tegorocznym Sympozjum wygłosiła Pani prof. zw. dr hab. Bożena Muchacka z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

W sesjach plenarnych Szanowni Prelegenci zwrócili uwagę na główne wyzwania stojące przed współczesną pedagogiką wskazując obszary do rozważań prowadzonych w dyskusjach panelowych.

Tematyka dyskusji objęła następujące obszary:

  1. Cele, zadania, treści, metody, formy i środki kształcenia na wszystkich etapach edukacji: stan aktualny i kierunki zmian.
  2. Procesy wychowania oraz kształcenia dzieci i młodzieży: wzmacnianie zjawisk korzystnych oraz zmniejszanie nasilenia zjawisk szkodliwych.
  3. Stan i uwarunkowania funkcjonowania głównych podmiotów procesów edukacyjnych: nauczycieli, uczniów, rodziców. Pożądane kierunki zmian.
  4. Zmiany cywilizacyjne i ich wpływ na edukację. Wyzwania szkolnictwa branżowego.

 

Przewodniczący paneli dyskusyjnych podkreślali niezwykle żywą wymianę spostrzeżeń i refleksji na temat omawianych zagadnień, które wzbogaciły posiadane już zawodowe doświadczenie wszystkich uczestników. Ponadto wskazywali na praktyczny walor przedstawianych zagadnień.

Wszyscy uczestnicy Sympozjum zgodnie podkreślili potrzebę realizacji celów kształcenia związanych z kształtowaniem postaw młodych ludzi w kontekście wartości autotelicznych pamiętając, że triada wartości: prawda (wartości poznawcze), dobro (wartości etyczne), piękno (wartości estetyczne) od początku stanowi drogowskaz dla Sympozjów Tatrzańskich.

Niezmiennie, zdaniem uczestników Sympozjum, którzy są podróżnikami i odkrywcami edukacyjnymi, celem wędrówki jest zawsze dobro człowieka, który funkcjonuje w określonych warunkach, nie zawsze mu sprzyjających. Ważne jest promowanie postaw takich jak tolerancja i akceptacja w zgodzie z normami moralnymi i prawnymi.

Istnieje także potrzeba położenia szczególnego dużego nacisku na edukację intelektualną i rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia, umożliwiającego dzieciom i młodzieży dostrzeganie fałszu, oszustwa i propagandy. Niewątpliwie, mając na względzie zmiany klimatyczne, należy włożyć więcej wysiłku w eko edukację i  ochronę środowiska.

Warto dodać, że Sympozjum towarzyszyła wspaniała atmosfera, którą tworzą jego uczestnicy, i która w połączeniu z góralskim folklorem i możliwością wędrówki po tatrzańskich szlakach, obok walorów naukowych, stanowi niewątpliwy atut wydarzenia.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i aktywny udział w budowaniu naukowego i społecznego klimatu Sympozjum.

Zapraszamy Państwa na jubileuszowe XXX Tatrzańskie Sympozjum Naukowe, ponieważ każde nasze spotkanie to nieoceniona platforma wymiany wiedzy dla naukowców z różnych regionów i uczelni w Polsce. Pamiętajmy, że budowanie „społeczności edukacyjnej” jest kluczowe dla rozwoju i wspierania „edukacji jutra”.

Tatrzańskie Sympozjum Naukowe „Edukacja Jutra” to wydarzenie, które jest organizowane od 1996 roku. XXIX Tatrzańskie Sympozjum Naukowe „Edukacja jutra” otrzymało dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach programu „Doskonała nauka – wsparcie konferencji naukowych” Ministra Edukacji i Nauki.

 

Galeria zdjęć z przebiegu XXIX TSN >>

„Pragniemy edukacji, która spełnia oczekiwania dzieci, młodzieży i dorosłych
w naszym kraju. Edukacji nawiązującej do rodzimej tradycji nauk
o wychowaniu i uwzględniającej wyzwania społeczeństwa wiedzy.”

prof. dr hab. Kazimierz Denek

 

Profesor Kazimierz Denek urodził się 12 listopada 1932 w Krzemieńcu Wołyńskim. Był absolwentem poznańskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Po ukończeniu studiów przez 8 lat pracował jako nauczyciel w liceum w Tczewie, do którego sam uczęszczał w młodości. W 1966 rozpoczął pracę na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, którą kontynuował do roku przejścia na emeryturę w 2002 roku. Specjalista z zakresu dydaktyki ogólnej, ekonomiki kształcenia, krajoznawstwa oraz szeroko pojętej turystyki. Członek Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (PTTK), Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego oraz Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.