Galeria XXI TSN – 2015 r.

Galeria XXII TSN – 2016 r.

Galeria XXIII TSN – 2017 r.

Galeria XXV TSN – 2019 r.

Galeria XXVIII TSN – 2022 r.

« 1 z 2 »

Podsumowanie XXVIII Sympozjum – Zakopane, 20-22.06.2022 r.

Kolejne Sympozjum już na nami. Po raz kolejny mieliśmy przyjemność spotkać się w gronie naukowców reprezentujących nauki społeczne, którym idee związane z polską edukacją są niezmiennie bliskie. Uczestnicy tegorocznego  Sympozjum z wielką atencją odnieśli się do zagadnień dotyczących teorii i praktyki pedagogicznej podejmując próby wskazania potrzeb i możliwości kształtowania tego, co określamy mianem „edukacji jutra”.

Wykład wprowadzający na tegorocznym Sympozjum wygłosił prof. zw. dr hab. dr h.c. Bogusław Śliwerski, przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN.

W sesjach plenarnych szanowni prelegenci zwrócili uwagę na główne trendy i problemy współczesnej pedagogiki wytyczając pole do rozważań prowadzonych w dyskusjach panelowych.

Tematyka dyskusji objęła następujące obszary:

  1. Główne cele, zadania, treści, metody, formy i środki edukacji na wszystkich szczeblach szkolnych: stan aktualny i potrzeby zmian.
  2. Procesy wychowania oraz kształcenia dzieci i młodzieży: wzmacnianie zjawisk korzystnych oraz zmniejszanie nasilenia zjawisk szkodliwych.
  3. Stan i uwarunkowania funkcjonowania głównych podmiotów procesów edukacyjnych: nauczycieli, uczniów, rodziców. Pożądane kierunki zmian.

W swoich podsumowaniach przewodniczący paneli zwrócili uwagę na niezwykle owocną wymianę spostrzeżeń, refleksji, wynikającą z zaproponowanych  przez referentów tematów, które w ramach poszczególnych  dyskusji wzbogaciły posiadane już zawodowe doświadczenie wszystkich uczestników. Ponadto, każde wystąpienie wywoływało refleksję i żywą dyskusję ukierunkowaną na praktyczny walor przedstawianych zagadnień.

Mimo wielkiej różnorodności poruszanych zagadnień i problemów, konkluzje z nich wynikające były zbieżne i dotyczyły nie najlepszej kondycji polskiej szkoły. Uznano, że wskazywane przez prelegentów działania innowacyjne pedagogów-pasjonatów ukierunkowane na unowocześnianie edukacji wymagają zastosowań systemowych. Przyczynia się do tego potrzeba znacznego zwiększenia indywidualizacji kształcenia, polegającej na dostrzeganiu odrębności, predyspozycji i potrzeb każdego ucznia oraz kształtowanie właściwych relacji interpersonalnych, umiejętności współdziałania i wzajemnego szacunku.

Warto dodać, że jak co roku, Sympozjum towarzyszyła wspaniała atmosfera, którą tworzą jego uczestnicy, i która m.in. dzięki możliwości bezpośredniego spotkania u podnóża Tatr po długim okresie pandemii, w połączeniu z góralskim folklorem i możliwością wędrówki po tatrzańskich szlakach, obok walorów naukowych, stanowi niewątpliwy atut wydarzenia.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i aktywny udział w budowaniu naukowego i społecznego klimatu Sympozjum, sprzyjającego wymianie myśli i wzajemnej współpracy.

Zapraszamy do udziału w XXIX Tatrzańskim Sympozjum Naukowym.

Galeria zdjęć z przebiegu XXVIII TSN >>

Komunikat 3

Szanowni Państwo!

Uprzejmie przypominamy, że zbliża się termin (tj. do 15 kwietnia 2022 r.) zakończenia  przyjmowania artykułów do monografii naukowej jaka zostanie wydana na  XXVIII Tatrzańskie Sympozjum Naukowe Edukacja jutra w Zakopanem.

Nadal możliwym jest zgłoszenie udziału w Sympozjum oraz przesyłanie artykułów do czasopism naukowych jakie są dedykowane dla Uczestników Sympozjum.

Inne możliwości publikowania

1. Czasopismo Polska Myśl Pedagogiczna (ISSN: 2450-4572, 2450-4564)
100 pkt w Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów konferencyjnych MNiSW:
https://www.ejournals.eu/PMP/

2. Czasopismo Edukacyjna Analiza Transakcyjna(ISSN 2299-7466, e-ISSN 2658-1825)
70 pkt w Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów konferencyjnych MNiSW:
https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/EAT

3. Czasopismo: International Journal of Special Education (ISSN: 0827-3383, 1917-7844)
70 pkt
w Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów konferencyjnych MNiSW:
http://www.internationalsped.com/

4. Czasopismo Security and Defence Quarterly (ISSN 2300-8741; eISSN 2544-994X)
70 pkt
w Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów konferencyjnych MNiSW:
https://securityanddefence.pl/

5. Czasopismo EDUKACJA (ISSN: 0239-6858, e-ISSN: 2449-8998)
40 pkt
w Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów konferencyjnych MNiSW:
http://www.edukacja.ibe.edu.pl/pl/

6. Czasopismo Kultura-Przemiany-Edukacja (ISSN 2300-9888)
40 pkt w Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów konferencyjnych MNiSW: https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1933

7. Czasopismo Turyzm/Tourism (ISSN: 0867-5856, 2080-6922)
40 pkt w Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów konferencyjnych MNiSW:
https://czasopisma.uni.lodz.pl/tourism/editorial_instructions

 

* aktualizacja punktacji zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Termin składania artykułów do powyżej wymienionych czasopism jest niezależny od terminu organizacji Sympozjum (artykuły mogą być przesłane przed i po Sympozjum). Czas publikacji artykułu zależy wyłącznie od planów wydawniczych redakcji danego czasopisma.

Komunikat 2

Uprzejmie przypominamy że zbliża się termin zakończenia przyjmowania zgłoszeń na
XXVIII Tatrzańskie Sympozjum Naukowe Edukacja jutra w Zakopanem.

W związku z trudną sytuacją związaną z pandemią oraz wojną w Ukrainie
przedłużamy termin zgłoszeń na Sympozjum
do czasu Świąt Wielkanocnych tj. do 15 kwietnia 2022 r.

Formularz zgłoszenia udziału w XXVIII Tatrzańskim Sympozjum Naukowym
do pobrania TUTAJ

Przewodniczący
Komitetu Naukowego XXVIII TSN
Prof. zw. dr hab. Stanisław Palka 

Przewodniczący
Komitetu Organizacyjnego XXVIII TSN
Dr hab. Piotr Oleśniewicz, prof. WSH 

XXVI Tatrzańskie Sympozjum Naukowe

 Zarys tematyki, szczegółowy program, patronaty >>