Podsumowanie XXVIII Sympozjum – Zakopane, 20-22.06.2022 r.

Kolejne Sympozjum już na nami. Po raz kolejny mieliśmy przyjemność spotkać się w gronie naukowców reprezentujących nauki społeczne, którym idee związane z polską edukacją są niezmiennie bliskie. Uczestnicy tegorocznego  Sympozjum z wielką atencją odnieśli się do zagadnień dotyczących teorii i praktyki pedagogicznej podejmując próby wskazania potrzeb i możliwości kształtowania tego, co określamy mianem „edukacji jutra”.

Wykład wprowadzający na tegorocznym Sympozjum wygłosił prof. zw. dr hab. dr h.c. Bogusław Śliwerski, przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN.

W sesjach plenarnych szanowni prelegenci zwrócili uwagę na główne trendy i problemy współczesnej pedagogiki wytyczając pole do rozważań prowadzonych w dyskusjach panelowych.

Tematyka dyskusji objęła następujące obszary:

  1. Główne cele, zadania, treści, metody, formy i środki edukacji na wszystkich szczeblach szkolnych: stan aktualny i potrzeby zmian.
  2. Procesy wychowania oraz kształcenia dzieci i młodzieży: wzmacnianie zjawisk korzystnych oraz zmniejszanie nasilenia zjawisk szkodliwych.
  3. Stan i uwarunkowania funkcjonowania głównych podmiotów procesów edukacyjnych: nauczycieli, uczniów, rodziców. Pożądane kierunki zmian.

W swoich podsumowaniach przewodniczący paneli zwrócili uwagę na niezwykle owocną wymianę spostrzeżeń, refleksji, wynikającą z zaproponowanych  przez referentów tematów, które w ramach poszczególnych  dyskusji wzbogaciły posiadane już zawodowe doświadczenie wszystkich uczestników. Ponadto, każde wystąpienie wywoływało refleksję i żywą dyskusję ukierunkowaną na praktyczny walor przedstawianych zagadnień.

Mimo wielkiej różnorodności poruszanych zagadnień i problemów, konkluzje z nich wynikające były zbieżne i dotyczyły nie najlepszej kondycji polskiej szkoły. Uznano, że wskazywane przez prelegentów działania innowacyjne pedagogów-pasjonatów ukierunkowane na unowocześnianie edukacji wymagają zastosowań systemowych. Przyczynia się do tego potrzeba znacznego zwiększenia indywidualizacji kształcenia, polegającej na dostrzeganiu odrębności, predyspozycji i potrzeb każdego ucznia oraz kształtowanie właściwych relacji interpersonalnych, umiejętności współdziałania i wzajemnego szacunku.

Warto dodać, że jak co roku, Sympozjum towarzyszyła wspaniała atmosfera, którą tworzą jego uczestnicy, i która m.in. dzięki możliwości bezpośredniego spotkania u podnóża Tatr po długim okresie pandemii, w połączeniu z góralskim folklorem i możliwością wędrówki po tatrzańskich szlakach, obok walorów naukowych, stanowi niewątpliwy atut wydarzenia.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i aktywny udział w budowaniu naukowego i społecznego klimatu Sympozjum, sprzyjającego wymianie myśli i wzajemnej współpracy.

Zapraszamy do udziału w XXIX Tatrzańskim Sympozjum Naukowym.

Galeria zdjęć z przebiegu XXVIII TSN >>

Tagi: brak tagów

Komentarze są zablokowane.