XXII Tatrzańskie Sympozjum Naukowe

Problematyka seminarium obejmowała:

 1. Metodologiczne problemy badań edukacyjnych.
 2. Polityka edukacyjna.
 3. Uwarunkowania edukacji.
 4. Aksjologiczne i teleologiczne problemy edukacji jutra.
 5. Jakość kształcenia i niepowodzenia szkolne. Podstawa programowa a wymagania edukacji jutra. Ewaluacja postępów w nauce uczniów i studentów.
 6. Zagrożenia wychowawcze wyzwaniem dla szkoły jutra.
 7. Wychowanie przedszkolne, wczesnoszkolne i szkolne w perspektywie jutra.
 8. Edukacja spersonalizowana. Szkoły rodzinne.
 9. Różnorodność (w aspekcie płci, wieku, rasy, wyznania, pochodzenia…) wyzwaniem dla edukacji jutra.
 10. Liderzy edukacji szkolnej. Autorytet w edukacji.
 11. Czas jako wartość oraz jego organizacja i spędzanie. Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne w edukacji jutra.
 12. Potrzeba aksjologii na studiach pedagogicznych.
 13. Rola dydaktyki w edukacji i naukach o niej.
 14. Edukacja a nowe technologie i formy kształcenia (e-learning, uczenie się przez całe życie). Innowacje w edukacji.
 15. Kapitał ludzki a edukacja jutra. Aktualne i perspektywiczne problemy edukacji pro-zawodowej i zawodowej.
 16. Emigracja zarobkowa młodych Polaków i jej skutki.
 17. Istota uniwersytetu, jego tożsamość, etos, misja i dziedzictwo. Uczelnie niepubliczne w poszukiwaniu tożsamości.
 18. Podstawy prawne szkolnictwa wyższego.
 19. Efekty kształcenia, Krajowe Ramy Kwalifikacji i problematyka parametryzacji w szkolnictwie wyższym.
 20. Oświata dorosłych. Kształcenie ustawiczne. Uniwersytet Trzeciego Wieku.
 21. Tradycja i nowoczesność w edukacji i naukach o niej.
 22. Rola harcerstwa w wychowaniu młodzieży.
 23. Współczesna rodzina w perspektywie wyzwań i zagrożeń. Edukacja prorodzinna.
 24. Nauka, wiedza i wiara w kontekście edukacji jutra.
 25. Pamięć, Ojczyzna, patriotyzm, tożsamość i dziedzictwo narodowe w edukacji jutra.
 26. Kultura fizyczna (wychowanie fizyczne, sport, krajoznawstwo, turystyka, rekreacja) i wychowanie zdrowotne w edukacji jutra.
Tagi: brak tagów

Komentarze są zablokowane.