Tematyka

Debatowanie na temat „edukacji jutra” ma ograniczenia związane z polityką oświatową wyznaczoną przez politykę elit władzy stosowaną przez kolejne polskie rządy, ta polityka oświatowa wyznacza naczelne idee edukacyjne, ramy treści kształcenia i wychowania, nadzór administracyjny nad dyrektorami szkół i nauczycielami. Zygmunt Mysłakowski w opublikowanej w 1936 roku książce pt. „Nauczanie żywe a podręcznik szkolny” (Lwów1936, Nakładem Księgarni Pedagogicznej we Lwowie, H. Łopieński, R. Spineter) w rozdziale pt. „Pozapedagogiczne czynniki nauczania” napisał, że „…rzeczywistość szkoły nie jest współrozciągła z autonomiczną teorią wychowania czy nauczania; nakrywają się one tylko częściowo. Praktyczna pedagogika i systemy organizacyjne szkoły nie są obojętne dla takich czynników, jak kościół, państwo, sfery gospodarcze etc. Cały układ stosunków społecznych ciśnie na szkołę, urabia ją w myśl swoich
postulatów, będących wyrazem kompromisu różnorodnych interesów grup.” (s. 7). Tak się rzecz ma i współcześnie, teoria i praktyka (metodyka) kształcenia i wychowania zderza się z polityką oświatową (nie jest „współrozciągła”) niekiedy zawłaszczającą znaczną część pola edukacji.

My na XXVIII Tatrzańskim Sympozjum Naukowym jesteśmy związani z teorią i praktyką a nie z polityką oświatową i z tej pozycji podejmujemy próby wskazania potrzeb i możliwości kształtowania tego, co określamy mianem „edukacji jutra”. Niżej nakreślam 11 wskazówek i propozycji do rozważenia przez Uczestniczki i Uczestników XXVIII TSN w 2022 roku.1.

 1. Co się tyczy tematyki referatów, głosów w dyskusjach trzeba zwrócić uwagę na stałe elementy edukacji
  „wczoraj”, „dziś”, „jutro”, do których należą kształcenie nauczanie i wychowanie umysłowe (temu
  wychowaniu, przede wszystkim rozwijaniu myślenia krytycznego i twórczego uczniów należy przydać
  znacznie większe znaczenie), wychowanie: moralne, estetyczne, zdrowotne (temu trzeba dać więcej miejsca)
  a także wychowanie obronne, opieka, profilaktyka, animacja społeczna i kulturowa. W tym zakresie można
  rozważać m.in. możliwe cele i zadania pracy nauczycieli i wychowawców, metody, formy, środki, ewaluację,
  elementy swobody nauczycieli, uczniów i rodziców.
 2. Referaty i głosy w dyskusji warto wspierać na danych z badań empirycznych ilościowych i jakościowych
  (ale i z doświadczeń osobistych, praktycznych) związanych z pytaniami: Co jest „dzisiaj”? (badania opisowe,
  diagnostyczne, wyjaśniające) odpowiedzi mogą służyć do projektowania zmian, Co było „wczoraj?”
  (badania historyczne), Co może i powinno być „jutro”? (badania eksperymentalne, badanie w działaniu,
  innowacje), Co jest w innych krajach? (badania porównawcze, międzynarodowe).
 3. Można dane o edukacji czerpać nie tylko z nauk pedagogicznych ale także głównie z nauk filozoficznych,
  psychologicznych, socjologicznych, etnologicznych.
 4. Istotne do podjęcia dane o zjawiskach i procesach negatywnych wychowawczo (agresji,
  cyberprzemocy, uzależnień, marginalizacji, dyskryminacji, nietolerancji wobec „Innych”) w celu obniżenia
  ich nasilenia w przyszłości.
 5. Trzeba uwzględnić dane o wspomaganiu nauczycieli w kształceniu i wychowaniu uczniów
  z niepełnosprawnościami fizycznymi i psychicznymi (m.in. depresji, prób samobójczych).
 6. Ważne są informacje o modyfikowaniu procesów edukacji w okresie pandemii i zdalnych kontaktów
  nauczycieli, uczniów i rodziców a także dane o relacjach nauczycieli z rodzicami związanych ze
  współdziałaniem i obniżaniem poziomu wzajemnej niechęci, m.in. zachowań roszczeniowych rodziców.
 7. Wystąpienia na Sympozjum „Edukacja jutra’’ mogą się odnosić do wszystkich faz rozwoju człowieka: od
  wychowania przedszkolnego do kształcenia w szkołach wyższych i dalej do aktywizowania osób dorosłych,
  seniorów.
 8. W XXVIII TSN pożądana jest obecność zarówno badaczy naukowych samodzielnych (profesorów,
  doktorów habilitowanych), jak i pomocniczych (doktorów, magistrów, licencjatów), ci drudzy będą tworzyć
  i realizować „edukację jutra”, możliwa jest także obecność praktyków edukacyjnych: nauczycieli,
  wychowawców, opiekunów, pedagogów szkolnych.
 9. Tatrzańskie Sympozja Naukowe realizowane są w formach obrad, wycieczek tatrzańskich, kontaktów z kulturą i sztuką podhalańską na terenie Zakopanego (takie formy zainicjował prof. dr hab. Kazimierz Denek
  twórca wpierw Tatrzańskich Seminariów Dydaktycznych na temat „Oświata na wirażu”, w dalszej fazie
  od 1999 roku „Tatrzańskich Seminariów Naukowych” aż do aktualnej formy „Sympozjów”).
 10. Uczestnictwo w XXVIII TSN wiąże się z indywidualnymi wystąpieniami wszystkich Osób zgłoszonych, bądź w sesjach plenarnych, bądź w grupach panelowych (dyskusyjnych) i co ważne w formie artykułów
  w pracach zbiorowych i zeszytach naukowych, to są znaczące korzyści rozwojowe.
 11. Okres trzech dni Sympozjum stwarza możliwości kontaktów, konsultacji, relacji towarzyskich uczestników, co wyraża się w budowaniu „wspólnoty edukacyjnej” Osób z różnych środowisk Polski.


Zachęcam do udziału w XXVIII Tatrzańskim Sympozjum Naukowym i życzę korzyści oraz satysfakcji z tego udziału.


Prof. zw. dr hab.
Stanisław Palka
Przewodniczący Komitetu Naukowego
XXVIII Tatrzańskiego Sympozjum Naukowego „Edukacja jutra”

Tagi: brak tagów

Zostaw komentarz