Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu

oraz

Uniwersytet Rzeszowski

i

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

zapraszają

na

XXIX

Tatrzańskie Sympozjum Naukowe

Edukacja jutra

 

Sympozjum odbędzie się w dniach 12–14.06.2023 r. w Zakopanem

w Ośrodku Konferencyjno-Wypoczynkowym „HYRNY”, ul. Piłsudskiego 20

 

 

 Wprowadzenie
do XXIX Tatrzańskiego Sympozjum Naukowego
„Edukacja jutra” w Zakopanem

 

Każde „dziś” i „jutro” edukacji, związanej głównie z kształceniem i wychowaniem dzieci oraz młodzieży, sprzęgnięte jest ideowo i organizacyjnie z zaleceniami przyjmowanymi przez politykę oświatową wynikającą z ogólnej polityki prowadzonej w Polsce w ostatnich dziesiątkach lat przez władze państwowe, sformowane przez zwycięskie w wyborach partie polityczne. Drogi edukacyjne, podobnie jak ścieżki i szlaki tatrzańskie,  prowadzone są zakosami między centralizacją a decentralizacją, przymusem a swobodą, nakazem a możliwością wyboru. Drogi te mają prowadzić do celów wyznaczonych przez bieżące ideologie edukacyjne a te osadzone są w czynnikach światopoglądowych, wyznaniowych, ekonomicznych, narodowościowych oraz historycznych. Władztwo państwowe i w związku z nim władanie edukacyjne zależne są od woli wyborców. Uczestniczki i Uczestnicy tatrzańskich Sympozjów są lub mogą być wyborcami i od nich zależeć będzie pośrednio polityka oświatowa w Polsce znajdującej się w  Unii Europejskiej.

Bez względu na to, jakie będą wyznaczone ramy ideowe i organizacyjne polityki oświatowej, praktyka kształcenia i wychowania powinna być skierowana w stronę antycznej i wciąż uznawanej triady wartości najwyższych: PRAWDY (wartości poznawczych), DOBRA (wartości etycznych), PIĘKNA (wartości estetycznych). Te wartości wyznaczają horyzont tatrzańskich sympozjów. Osoby w nich uczestniczące, podróżniczki i podróżnicy edukacyjni, mają świadomość tego, że w toku marszu horyzont się oddala, nie da się dotrzeć do kresu horyzontu ale trzeba do tego kresu zmierzać bacząc na najbardziej aktualne cele pośrednie. Co się tyczy PRAWDY potrzeba przyłożyć dużą wagę w kształceniu do wychowania umysłowego a w nim do rozwijania myślenia krytycznego, które może osłaniać dzieci i młodzież przed fałszem, kłamstwem, oszustwem, propagandą. W związku z DOBREM znaczną rolę trzeba przydawać w wychowywaniu postawom  tolerancji, akceptacji „inności”, jeśli ta nie jest sprzeczna z normami moralnymi i prawnymi. Odnośnie do PIĘKNA więcej wysiłku trzeba włożyć w ochronę przyrody, w chronienie języka ojczystego, kultury i sztuki.

Uczestniczki i Uczestnicy XXIX Tatrzańskiego Sympozjum Naukowego „Edukacja jutra” niechaj podzielą się w swoich wystąpieniach doświadczeniami,  spostrzeżeniami, uwagami, wskazówkami dotyczącymi pozytywnych zjawisk i procesów edukacyjnych ale i negatywnych zjawisk i procesów ze wskazywaniem dróg naprawczych. Niechaj korzystają z danych z własnej lub ujętej w literaturze (polskiej lub obcojęzycznej) praktyki badawczej: opisowej, diagnostycznej, wyjaśniającej, eksperymentalnej albo praktyki innowacyjnej. Niechaj sięgają do danych historycznych oraz danych z badań porównawczych, międzynarodowych. Niechaj baczą na to, że Sympozjum realizowane jest w Zakopanem, które stwarza możliwości bądź zdalnego oglądania Tatr, bądź wędrówek (wycieczek zorganizowanych) w wybrane fragmenty Karpat Zachodnich, stwarza możliwości zapoznawania się na miejscu z elementami kultury podhalańskiej, z dziełami architektury w „stylu zakopiańskim”.

XXIX Tatrzańskie Sympozjum Naukowe daje możliwości bogatych naukowo i towarzysko kontaktów badaczek i badaczy z różnych regionów i różnych uczelni Polski a to jest istotne w budowaniu „wspólnoty edukacyjnej” tak ważnej dla kreowania i wspierania „edukacji jutra”.

Budujmy taką wspólnotę intelektualną i towarzyską.

 

             Prof. zw. dr hab. Stanisław Palka

             Przewodniczący Komitetu Naukowego
XXIX Tatrzańskiego Sympozjum Naukowego
„Edukacja jutra”